بلادې واخلم: دنشروخت دشپې ۰۸:۰۰

۴۵دقیقی
دنشروخت :جمعه دشپې ۰۸:۰۰بجې اوتکراریې دشنبې په ورځ ۱۰:۱۰
دایوه کومیډي شوده چې په هره اونۍ کې ورته دبیلابیلوبرخومیلمانه راغوښتل کیږي اودهغوی دسره دزړه خواله ، په لاسته راوړنوخبرې اترې کیږي .
خپرونه په مکمله توګه کومیډي ده اودارزښتنوپه ساتلوسره سم طنزیه ټوکې هم په کې  ویل کیږي  .