پخلی: دنشروخت مازدیګر۴:۰۵

۴۵دقیقی
دنشروخت :شنبه ،یکشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه اوپنجشنبه مازیګر۰۴:۰۵اودورځې له خوا۰۱:۰۵
په دې خپرونه کې بیلابیل خواړه چمتوکیږي ترڅولیدونکی اوکورنۍ په ډیرې اسانی سره کولای شی چې څه زده کړي داخپرونه هم دښوونیزوخپرونوپه لړی کې راځي ځکه چې خپلوهیوادوالوته دخوړوپخولوطریقې ښایې .