رښتیاڅه دي ؟: دنشروخت ماښام ۰۶:۳۰

 

۲۲دقیقی
دنشروخت :جمعه ماښام ۰۶:۳۰
په دې خپرونه په هغه لویوموضوعاتوڅیړنه کیږي کوم چې ډیرارزښت لري ترڅوحقیقت مالوم شي چې ستونزه په کوم ځای کی ده اوهغه حقیقتونه رابرسیره کوي کوم چې له ولس نه پټ وي .