روڼ سهار: دنشروخت د سهار۰۷:۳۰ نه تر۹بجوپورې په ژوندۍ بڼه

 

۹۰دقیقی
دنشروخت :له شنبې ترپنجشنبې سهار۰۷:۳۰ نه تر۹بجوپورې په ژوندۍ بڼه نشریږي .
روڼ سهاردشمشادتلویزیون سهارنۍ خپرونه ده ټولنیز ،ښوونیز اوتفریحي مالومات په کې لیدونکوته وړاندې کیږي په دې خپرونه کې دبیلابیلوبرخونه میلمانه راغوښتل کیږي اودټولنې دبیلابیلوبرخوستونزې ورسره شریک کیږي .
دروغتیا،ورزش ،سیمنا ،مالوماتي مطالب ،په زړه پورې مطالب اوتاریخي مالومات هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي .