خپرونې

جوړپه خیر

09:00هــره جــمــعه دشــپـې جـــوړپـــه خـــیـر هغه ...

سلګۍ – هندي

08:00شــنـبـې - چــهارشـنـبـې ســــلـګـۍ – هـنـدي...

دربار

08:00هــره پنجشنبه دشــپې دربار