خپرونې

دربار

08:00هــره پنجشنبه دشــپې دربار

یادونه

10:00 د شـــپې هره پنجشنبه یـــادونــه په دغه ...

میرنا او خلیل

06:30 دوشنبې او سه شبې د شپې میرنا او خلیل ترکی سریال 

جوړپه خیر

09:00هــره جــمــعه دشــپـې جـــوړپـــه خـــیـر هغه ...