خپرونې

تاوده بحثونه

10:00شـــنـبـې تر چهارشــنبـې دشـــپـې تــــاوده...

جوړپه خیر

09:00هــره جــمــعه دشــپـې جـــوړپـــه خـــیـر هغه ...

یادونه

10:00 د شـــپې هره پنجشنبه یـــادونــه په دغه ...

پوښتنه لرم

05:00هره جمعه ماذدیګر پوښتنه لرم پدغه خپرونه کې زمونږ هدف دادې ...