خپرونې

پوښتنه لرم

05:00هره جمعه ماښام پوښتنه لرم پدغه خپرونه کې زمونږ هدف ...

ټکان

04:30جمعه ټکان

دربار

08:00هــره پنجشنبه دشــپې دربار

جاج

10:00هره جمعه د شپې جاج