خپرونې

پخلی

06:30هـــره شنبه او پنجشنبې دشــپـې پخلی .

دره سنګر

05:00له شنبې تر چهار شنبې دشپې دره سنګر