تازه خبرونه

خپرونې

دیني لارښونې

په دې خپرونه کې بیلابیل موضوعات ټاکل اوله دیني ...

نیمه نړۍ

په دې خپرونه دکورني تاوتریخوالي ،کورني ژونداوپه ټولنه کې دښځودژوند

جوړپه خیر

هغه خپرونه چې ډیرزیات لیدونکي لري ددې خپرونې بڼه ...

بلادې واخلم

دایوه کومیډي شوده چې په هره اونۍ کې ورته ...