تازه خبرونه

خپرونې

بلادې واخلم

دایوه کومیډي شوده چې په هره اونۍ کې ورته ...

پایله

د شمشاد تلویزیون مناظره

جوړپه خیر

هغه خپرونه چې ډیرزیات لیدونکي لري ددې خپرونې بڼه ...

نیمه نړۍ

په دې خپرونه دکورني تاوتریخوالي ،کورني ژونداوپه ټولنه کې دښځودژوند
۸:۰۰

سلګۍ – هندي

دغه هندی سریال د شنبې ترپنجشنبې دشپې ۸ بجې شمشاد ...